Bettter network technology experience with computer network technology program.

Get Started

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่สร้าง บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะ ตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านดิจิทัล ในการบริหารจัดการการด าเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมี ระบบ มีความปลอดภัยและเป็นขั้นตอน โดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้านกระบวนการพัฒนาระบบ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจหรือองค์การสามารถ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นและประเทศอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 • 1.ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Network Technology

 • ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Network Technology)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Network Technology)

 • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ การสื่อสาร
  2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผน ออกแบบ และการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จขององค์กรได้
  3. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพด้าน เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 • (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  (2) หรือมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  (3) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  •     - ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

       - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

       - ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

       - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

       - วิศวกรสนับสนุนการขายด้านระบบเครือข่าย

       - พนักงานผู้ปฏิบัติการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทาง หลักสูตรจะมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ต้องการจากผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 70 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการที่รับนิสิตสหกิจศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ จัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี ทางหลักสูตรจะมี การสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง ทบทวน หรือกำหนดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังต่อไป

Download เล่มหลักสูตร

รายชื่อวิชาที่เรียนในแต่ละชั้นปี (หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิชาตามความเหมาะสม)

เทอมที่ 1

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Mathematics for Computer Science

ดิจิทัลเบื้องต้น

Introduction to Digital Concept

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

Python Programming

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

เทอมที่ 2

ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems

แคลคูลัส 1

Calculus I

เครือข่ายเบื้องต้น

Introduction to Networks

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม

Data Structure and Algorithm

ความรู้ในยุคดิจิทัล

Life in the digital age

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

เทอมที่ 1

ดีสครีตและการคำนวณ

Discrete Mathematics and Calculation Theory

หลักการสวิตช์และเร้าเตอร์

Routing and Switching Essentials

สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล

Communication Media and Data Communicatons

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยไพธอน

Network Programming with Python

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

เทอมที่ 2

การขยายเครือข่าย

Scaling Networks

การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1

Network Administrator and Management I

ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 1

Open Source Network Operating System I

กลุ่มวิชาเอกเลือก

Elective Education

กลุ่มวิชาเอกเลือก

Elective Education

กลุ่มวิชาเอกเลือก

Elective Education

เทอมที่ 1

สถิติเพื่อการวิจัย

Statistics for Research

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Connecting Networks

เครือข่ายไร้สาย

Wireless Networks

สัมมนาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Seminar in Computer Network Technology

เทอมที่ 2

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Computer Network Security

การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ

Ethical Hacking

การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

Digital Forensics

เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

The pre-cooperative education course of Computer Network Technolgy

โครงงานวิจัย 1

Research Project I

กลุ่มวิชาเอกเลือก

Elective Education

เทอมที่ 1

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

The cooperative education course of Computer Network Technology

เทอมที่ 2

โครงงานวิจัย 2

Research Project II

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

 • 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หน่วยกิต
       บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาความอดทน 6 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 6 หน่วยกิต
  5) ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต

 • 1) วิชาแกน 9 หน่วยกิต
  2) วิชาเอก 85 หน่วยกิต
     - วิชาเอกบังคับ 51 หน่วยกิต
     - วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
     - ฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต

 • ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยไม่ซ้ำ กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เป็นหลักสูตรที่สร้าง บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านดิจิทัล ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจหรือองค์การสามารถ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

งานวิจัย

 • - ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ และปรัชญา ใจสุทธิ. (2562). การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน บริหารจัดการฟาร์มส าหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 18 -19 มกราคม 2562. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, 74-82.
 • - วสุพล เผือกน าผล, ปรัชญา ใจสุทธิ และคณะ. (2562). การวิเคราะห์ความปลอดภัยของ เว็บไซต์โดยใช้ตัวสแกนช่องโหว่อะคูเนติกส าหรับสามภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติและระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 และการ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 2019-1 วันที่ 8 มีนาคม 2562. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 364-368.
 • - ณัฐกาญจน์พึ่งเกิด, ปรัชญา ใจสุทธิและขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์. (2562). โปรแกรม ตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมส่าหรับการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและเชิงนิเวศในจังหวัดจันทบุรี. การ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 2019 วันที่ 8 มีนาคม 2562. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 313-317
 • - Wichan Thumthong, Hathaichanok Chompoopuen, Pita Jaupunphol. (2019). Image Processing Technique for Gender Determination from Medical Microscope Image. Proceedings of the 15th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2019). Bangkok, Thailand. 4 – 5 July 2019, 129-137.
 • - Wichan THumthong, Hathaichanok Chompoopuen. (2017). Image Processing Based Technique for Histological Parameter Measuring in Femur Bone for Age Estimation in Thai adult Cadavers. The 2017 Management and Innovation Technology International Conference: MITiCon2017. Ayutthaya, Thailand. 14-16 December 2017, 41.
 • - Wichan Thumthong. (2017). Information system for learning media management with participation via social media channel. 5 th In proceeding of the International Conference on Technical Education : ICTechEd5. November 2017. Bangkok, Thailand. 23-24 November 2017, 374-379.
 • ทวีศักดิ์ สัมมา, ปรัชญา ใจสุทธิและคณะ. (2562). LCLA : การก าหนดต าแหน่งของตัว กระจายสัญญาณเดี่ยวโดยพิจารณาพื้นที่ร่วมของวงกลม. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ ระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 2019-1 วันที่ 8 มีนาคม 2562. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, 369-374

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นและประเทศอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด
Asst.Prof.Nathakran Phungkoed

อาจารย์ประจำสาขา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์
Asst.Prof.Khanittha Sittitiamjan

อาจารย์ประจำสาขา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุดรธานี

อาจารย์วสุพล เผือกนำผล
Ajarn.Vasupon Phueaknumpol

อาจารย์ประจำสาขา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง
Asst.Prof.Wichan Thumthong

อาจารย์ประจำสาขา

กำลังศึกษาต่อ ป.เอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ปรัชญา ใจสุทธิ
Ajarn.Pratchaya Jaisutit

อาจารย์ประจำสาขา

กำลังศึกษาต่อ ป.เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์กัญญาภัค ศรีสุข
Ajarn.Kanyaphak Srisuk

อาจารย์ประจำสาขา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-->