Philosophy

Improve the quality of life, knowledgeable in thoughts and technology.

Vision

Faculty of Computer Science and Information Technology is an institute that produces human resources, creates knowledge and provides academic services in the field of computer and information technology for local development.

Admissions

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย คณะมีพันธกิจในการสอน การวิจัย การบริการทางด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อการสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Bachelor of Science Program in Computer Science)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์ หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก มัลติมีเดีย หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานที่ชาญฉลาด (ระบบปัญญาประดิษฐ์) หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคำนวณและประยุกต์ใช้งานระดับสูง

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analyst)
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(System Administrator)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล(Database Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Software Manager)
 • นักวิขาการคอมพิวเตอร์(Computer Officer)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Bachelor of Science Program in Information Technology)

มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานได้อย่างเหมาะสม

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Design and Analysis )
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (Information Technology Management)
 • นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile and Web Developer)
 • นักพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(Multimedia Technology Developer)
 • เจ้าของกิจการธุรกิจจออนไลน์(New Startup)

สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Bachelor of Science Program in Computer Network Technology)

ศึกษาเกี่ยวกับสวิทช์และเร้าเตอร์บนเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายในองค์กร เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย ระบบจัดการฐานข้อมูล สื่อสารแบบบอร์ดแบนโครงงานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายโทรคมนาคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administration)
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cyber Security)
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Management and Design)
 • นักวิชาการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร์ (Network Officer Specialist)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Network Programming Developer)

สาขาภูมิสารสนเทศ
(Bachelor of Science Program in Geoinformatics)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล ระบบดาวเทียมนำทางบนพื้นโลก การประมวลผลภาพดิจิทัลจากดาวเทียม เทคนิคการสร้างแผนที่สมัยใหม่รวมถึงเทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและจัดการกับปัญหาเชิงพื้นที่

 • นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์ผังเมือง
 • นักวิเคราะห์ผังเมือง
 • เจ้าหน้าที่ระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Officer)

News&Events

...
ประกาศรับสมัครนักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ (รับตรงที่คณะ) สมัครผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

...
"ประกาศการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบทักษะด้านพิมพ์ดีด"

โครงการทดสอบความสามารถทักษะการพิมพ์ดีดทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นการเก็บคะแนนของกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

...
รับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rbru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/165651

What we have achieved so far

Over the past 10 years, the Faculty of Computer Science and Information Technology improve the curriculum. Research and teaching, research, continuous training to create knowledge that meets the need of society both public and private sectors. The aim is to create a knowledgeable graduate quality in the field to apply to the work. Empowering the organization including, research. provide academic services to various agencies to bring the local and the nation to prosperity.

400

Students

4.32

Quality Assurance

99

Research

47

Awards

Research

การจำแนกเสียงเรือด้วยเทคนิคดีมอนและโลฟาร์บนไมโครคอนโทรเลอร์ STM 32

รายงานสื่บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16, The 16th National Conference on Computing and Information Technoloy (NCCIT-2020) วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเกล้าพระนครเหนือ หน้า 425-430(บรรยาย)

โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด

จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานในการตรวจสอบพื้นที่ในตำบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจำแนกโรคต้อหินด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงลึก และคิดค้นอัลกอริทึมของโปรแกรมเพื่อให้ทำการวิเคราะห์ภาพให้ถูกต้อง และมีความแม่นยำ โดยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพโรคต้อหินเพื่อจำแนกจอประสาทตาโรคต้อหินด้วยการเรียนรู้เชิงลึก และทราบความแม่นยำและประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพเพื่อแยกภาพเป็นโรคต้อหิน และไม่เป็นโรคต้อหิน

Ai-YARA: ระบบตรวจจับ และแจ้งเตือนการบุกรุก พื้นที่เกษตรกรรมของช้าง

โครงการเพื่อบริการวิชาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิเคราะห์ภาพจากกล้องที่ติดตั้งไว้บริเวณที่มีการผ่านเข้าออกของช้าง บนพื้นที่รอยต่อจากป่าสู่ชุมชน เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการบุกรุกของช้าง และดำเนินการแจ้งเตือนชาวบ้าน และชุดอาสาสมัครเพื่อผลักดันช้างก่อนก่อความเสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรมรวมไปถึงชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

แอปพลิเคชันแปลผลการตรวจสุขภาพและการแนะนำโภชนาการในผู้ป่วยโรคไต

รายงานการประชุม National Conference on Information Technology (nCIT2020) ครั้งที่ 12, กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย. หน้า 22–27.

Campus Life

Our faculty provides a broad range of services and support to student , including leadership development, academic service programs, student relationship , career exploration and community engagement.

 • All
 • Academic
 • Activities
 • Contest

Freshy 2022 Star Contest

Activity

กิจกรรมวิ่งโป่งลานและไหว้ครู

Activity

การแข่งขัน 2021 MGA Rapid Prototype Development Challenge

Contest

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

Activity

โครงการศึกษานวัตกรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

Academic

โครงการ AI-YARA ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนช้าง

Academic

งานลอยกระทง

Activity

การเข้าประกวดรางวัลสหกิจดีเด่น

Contest

โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบล

Academic

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการทำแผนที่ท่องเที่ยว

Academic

โครงการ Kidbright

Academic

การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8

Contest

ก้าวเพื่อพระปกเกล้า

Activity

งานประกวดดาวเดือน-2020

Activity

ส่งผลงานเข้าร่วมงาน NSC2019

Contest

Partnership

Our computing graduates have been successful in finding employment in business, industry, research and education. We welcome both international and local cooperation.

Computer scientists are needed in every type of industry.

Every industry uses computers so naturally computer scientists can work in any. Problems in science, engineering, health care, and so many other areas can be solved by computers. It's up to the computer scientist to figure out how, and design the software to apply the solution.

Get Started

Team

The Faculty of Computer Science and Information Technology plays a leading role on computer sciences and information technology in this region of Thailand. The faculty aims include introduction to the specifications, analysis, design and implementation of software systems.

Asst.Prof.Patikom Thongjing

Dean of Faculty of Computer Science and Information Technology

Asst.Prof.Dr.Kumpee Teeravech

AI and Image Processing Specialist

Asst.Prof.Wichan Thumthong

Mobile and Web Application Specialist

Ajarn.Dr.Suwitchaya Rattarom

Automatic Systems and Natural Language Processing
More info

E-Books

ผศ.ปฏิคม ทองจริง

การพัฒนาในเรื่องของ Cross Platform Application ในด้าน Mobile Application มีเครื่องมือและ Framework เกิดขึ้นมาพอสมควร Flutter Frameworkเกิดขึ้นจากบริษัท Google โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา ทั้งนี้แนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเนื่องจากได้มีบริษัทที่นำไปใช้ในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ผศ.ปฏิคม ทองจริง

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js และ Express Framework หนังสือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js และ Express Framework เล่มนี้จะเริ่มต้นการแนะนำ Node.js ความเข้าใจการทำงาน และการติดตั้ง การนำไปใช้งานในการพัฒนาในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ฝั่ง Frontend) การนำ Express Framework มาช่วยในการพัฒนา

ผศ.วิชาญ ทุมทอง

การพัฒนา MVC Web Application ด้วย Laravel Freamwork การพัฒนา MVC Web Application ด้วย Laravel Freamwork

ผศ.วิชาญ ทุมทอง

การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic Framework เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์แบบง่าย ๆ ราคา 290 บาท (ติดต่อสำนักงานคณะ)

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Plus IT Solution

Contact Us

The Faculty of Computer Science and Information Technology plays a leading role on computer sciences and information technology in this region of Thailand. The faculty aims include introduction to the specifications, analysis, design and implementation of software systems. We provide our students with the strong fundamental study of computer sciences and its application in an interdisciplinary context.

Our Address

41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี 22000
41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000

Email Us

csit@rbru.ac.th

Call Us

+66 039-319111 #11100