Bettter information system experience with information technology program.

Get Started

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ความสำคัญ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถรู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต

 • 1.ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

 • ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)

 • 1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ประกอบอาชีพ
  2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศและระบบการจัดการสารสน
  3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถเลือกใช้และจัดระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ ได้
  5. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
  6. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

 • (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  (2) หรือมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  (3) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  •     - นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

       - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

       - นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

       - นักผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

       - นักพัฒนาเว็บไซต์

       - เจ้าของกิจการธุรกิจจออนไลน์

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Download เล่มหลักสูตร

รายชื่อวิชาที่เรียนในแต่ละชั้นปี (หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิชาตามความเหมาะสม)

เทอมที่ 1

พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology fundamentals

การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Problem Solving in Information Technology

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

เทอมที่ 2

การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น

Introduction to Web Programming

ความรู้ในยุคดิจิทัล

Life in the digital age

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

เทอมที่ 1

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับเทคโนโลยี สารสนเทศ

Probability and Statistics for Information Technology

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object Oriented Programming

ระบบฐานข้อมูล

Database System

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General Education

เทอมที่ 2

คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยี สารสนเทศ

Discrete Mathematics for Information Technology

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communications and Computer Networks

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

Computer Systems and Operating System

กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

Laws and Ethics in Information Technology

การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

Data Visualization

กลุ่มวิชาเอกเลือก

Elective Education

เทอมที่ 1

การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์

Computer Security Management

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Object Oriented Programming

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

User Experience Design

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

Object Oriented Systems Analysis and Design

เทอมที่ 2

การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Project Management in Information Technology

การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business Development

เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสเทศ

The pre-cooperative education course of Information Technology

อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง

Internet of Things

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Simenar in Information Technology

กลุ่มวิชาเอกเลือก

Elective Education

เทอมที่ 1

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

The cooperative education course of Information Technology

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Field Experience in Information Technology

เทอมที่ 2

โครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Research Project

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

 • 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หน่วยกิต
       บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาความอดทน 6 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 6 หน่วยกิต
  5) ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต

 • 1) วิชาแกน 9 หน่วยกิต
  2) วิชาเฉพาะด้าน 50 หน่วยกิต
     - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
     - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 23 หน่วยกิต
     - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
     - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
  3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
  4) วิชาประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

 • ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยไม่ซํ้ากับ รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร

งานวิจัย

 • - ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง, อนุสรณ์ เจริญนาน, วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ, พงศ์ปณต ทองงาม และเรเน่ ชมิทท์. (2564). การพัฒนาแชทบอทให้ความรู้ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 (NCST 4th 2021), กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 29-37
 • - นิทัศน์ นิลฉวี, ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง, กฤษฏา คุณชาติ และโศภิตา พวงพันธ์. (2564). ระบบแจ้งเตือนคะแนนความประพฤตินักเรียนผ่านไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม จังหวัดตราด. การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 (NCSAG 2021). จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 , 127-137.
 • สาธิต สุวรรณเวช และขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ ประมาณค่าผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี. งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 12, จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 313-319.

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถรู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต

อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี
Ajarn.Nitat Ninchawee

ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต สุวรรณเวช
Asst.Prof.Sathit Suwannawach

อาจารย์ประจำสาขา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่อง
Asst.Prof.Tipwan Fufaung

อาจารย์ประจำสาขา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Ajarn.Wandee Chokchueypattanakit

อาจารย์ประจำสาขา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์อนุสรณ์ เจริญนาน
Ajarn.Anusorn Chaleonnan

อาจารย์ประจำสาขา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

-->