laravel

ติดต่อสอบถาม

 • Address คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
 • Phone/Line 083-888-5883
  + (66) 39-319-111 ext 11100

หัวข้ออบรม "React.js: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React.js, Redux, React Router"

ประเภท : บริการวิชาการ (จัดหารายได้)
ค่าลงทะเบียน : 5,000 (ฟรีเบรก/อาหารกลางวัน/เอกสาร)
วันที่จัดโครงการ : 11-13 ธันวาคม 2562
สถานที่ : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

React.js เป็นจาวาสคริปต์ไลบรารี่ที่พัฒนาโดยทีมของ Facebook เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ในฝั่งฟอนท์เอน (font-end) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นที่นิยมเนื่องจากประสิทธิภาพ ความเร็ว การแบ่งส่วนต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย แล้วเรียกใช้งานทำให้ง่ายต่อการพัฒนา ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย React.js เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดของ ReactJS ไม่ว่าจะเป็น Redux, React Router รวมไปถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่นำมาใช้งานร่วมกันกับ ReactJS เรียนรู้การใช้งาน ReactJS ร่วมกับ RESTful APIs การเรียกข้อมูลจากเว็บเซอร์วิส เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MariaDB เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังโมบายแอปพลิ เคชันได้ด้วย React Native

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1Zq8gxb2pd5--2Y58cNIVDGZGOfgKPuP6/view?usp=sharing

หัวข้อการอบรม

 • ทำความรู้จักกับ React Single Page Application
 • การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนา การติดตั้ง NodeJS
 • การใช้งาน npm ในการจัดการแพ็กเกจ
 • พื้นฐาน React.js CLI พื้นฐานจาวาสคริปต์ ES5, ES6
 • พื้นฐานจาวาสคริปต์สำหรับ React
 • การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
 • ส่วนประกอบต่างๆ โครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์โปรเจ็กต์
 • สถาปัตยกรรมของ React React-Dom การสร้าง Components และ Component Lifecycle
 • การใช้งาน Props การใช้งาน State Data และ Event Binding
 • การติดตั้ง Bootstrap Framework ใน React
 • การกำหนด Class การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล
 • การออกแบบ Components การสร้าง Function Components การติดต่อระหว่าง Components
 • การใช้งาน Bootstrap Admin Template
 • Icon และ Fonts การโหลดข้อมูล JSON
 • การใช้งาน Handling Event
 • การอ้างอิง Methods
 • การติดตั้ง React Router การใช้งานและการส่งค่าพารามิเตอร์ผ่าน React-Routes
 • รู้จักกับเว็บเซอร์วิส
 • รู้จักกับ Laravel/Lumen Framework การสร้างโปรเจ็กต์ Laravel/Lumen Framework
 • การเพิ่ม Cross Origin Resource Sharing (CORS) Module
 • การเปิด APIs ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิส
 • การใช้งาน Postman
 • การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL/MariaDB การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL/MariaDB
 • ทำความรู้จัก Redux
 • โครงสร้างการทำงานของ Redux
 • การติดตั้ง Redux
 • การใช้งาน React Redux Store
 • การใช้งาน React Redux Reducers
 • การใช้งาน React Redux Actions
 • การใช้งาน React Redux Connect
 • การจัดการฟอร์มด้วย Redux Form
 • การตั้งค่า Reducer
 • การสร้าง Component สำหรับฟอร์ม
 • การใช้ Field Components การใช้งาน Forms Validations
 • การแสดง Error
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นของฟอร์ม การส่งค่าผ่านฟอร์ม
 • ขั้นตอนการ Deploy ไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • การกำหนดค่าตัวแปรของ React
 • การ Build แอปพลิเคชันไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส่วนตัว หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดอบรมเตรียมไว้ให้ได้ , กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความลงตัวในการบริหารจัดการโครงการ, ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์การปิดบางหลักสูตรการอบรม กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 10 ท่าน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน หน่วยงาน สถานะ
1 จิรวัฒน์ ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Waiting
2 นายเอกชัย สังฆบุตร บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน) Waiting
3 นายศุภกร พลอยแหวน บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน) Waiting
4 นายชูชาติ แซ่เตียว วท.ตราด Waiting
5 กฤติน พึ่งพานิชย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Waiting