laravel

ลงทะเบียน

 • สิ้นสุดเวลาการลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม

 • Address คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
 • Phone/Line 083-888-5883
  + (66) 39-319-111 ext 11100

หัวข้ออบรม "Laravel6 : การสร้าง Web แอปพลิเคชัน ด้วย Laravel Framework"

ประเภท : บริการวิชาการ (จัดหารายได้)
ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท (ฟรีเบรก/อาหารกลางวัน/เอกสารอบรม)
วันที่จัดโครงการ : 27-29 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ 437 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

Laravel Framework เป็นเฟรมเวิร์คภาษาพีเอชพีที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบเอ็มวีซี (Model View Controller: MVC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหนึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยแยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและทำให้รหัสคำสั่งมีความเป็นระเบียบ ด้วยความสามารถที่หลากหลาย Laravel Framework จึงได้รับความนิยมจากนักพัฒนาทั่วโลก เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การจัดการเกี่ยวกับเทมเพลทโดยใช้ Blade Template Engine การจัดการตารางข้อมูลด้วย Migrations การเรียกข้อมูลผ่าน Eloquent เป็นต้น ซึ่ง Laravel Framework ได้จัดเตรียมเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาในการสร้างโปรเจ็กต์และเรียกใช้งาน ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาและประหยัดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1AAI10JdhEjyAkr4BV7hljxw0zJ3x4MBr/view?usp=sharing

หัวข้อการอบรม

 • พื้นฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 • สถาปัตยกรรมแบบ MVC
 • พื้นฐาน Laravel Framework
 • เครื่องมือสำหรับการพัฒนา Laravel Framework
 • การติดตั้ง Laravel Framework
 • การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ด้วย Laravel Framework
 • การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
 • ทำความรู้จักกับ Routes
 • การสร้าง Routes การส่งค่าพารามิเตอร์ผ่าน Routes การสร้าง Routes แบบ Resource
 • รู้จักกับ Views การสร้าง Views การเรียกใช้งาน Views การส่งค่าพารามิเตอร์และแสดงผลใน Views
 • การสร้าง Main Template Master Layout, @yield และ @section การใช้งาน Bootstrap Framework รู้จักกับ Blade Template Engine
 • รู้จักกับ Controller การใช้งาน Views ผ่าน Controllers การสร้าง Controller แบบ Resource
 • การใช้งาน @if, @foreach
 • การจัดการฐานข้อมูลด้วย Artisan และ Database Migrations การสร้างฐานข้อมูล การออกแบบตารางข้อมูล การจัดการตารางในฐานข้อมูล
 • รู้จักกับ Model การสร้าง Model และ Migrations
 • รู้จักกับ Eloquent ORM การเรียกข้อมูลผ่าน Model ด้วย Eloquent ORM การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูล
 • รู้จักกับ Laravel Collective การสร้างฟอร์มสำหรับการเพิ่มข้อมูล การสร้างฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล
 • ตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • การอัพโหลดแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ การเรียกใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส่วนตัว หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดอบรมเตรียมไว้ให้ได้ , กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความลงตัวในการบริหารจัดการโครงการ, ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์การปิดบางหลักสูตรการอบรม กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 10 ท่าน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน หน่วยงาน สถานะ
1 จิรวัฒน์ ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Waiting
2 นางสาวพชรพร ธรรมวิญญู โรงเรียนวัดจันทนาราม Waiting
3 นายพิศาล คงเอียด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Waiting