อาจารย์ประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science


อาจารย์ีทวีศักดิ์  รัตนคม
ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)


วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ : Data Mining, Artificial Intelligence, Web Technology

   
   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยา  ประทุมยศ


วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยที่สนใจ : Data Structure, Database Management

   
   


อาจารย์วิสันต์  พูนชัย


วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ : Database, Data Mining, Web Technology

   
   


อาจารย์อนุสรณ์  เจริญนาน


วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาต่อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัยที่สนใจ : Data Mining, Artificial Intelligence, Distributed Systems

   
   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์


วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ : Computer Architecture, Data Mining

   
   


อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง


วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ : Semantics Web, Knowledge Representation ,Cloud Computing