แบบฟอร์มคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

01 แบบฟอร์มระบบการศึกษา
แบบฟอร์มอนุมัติผลการเรียน

แบบฟอร์มส่งผลการเรียน (แก้ I)
แบบฟอร์มอนุมัติผลการเรียน (แก้ I)

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน

02 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ-เห็นชอบหลักสูตร
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ-เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ-เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท

03 แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกเงิน
หนังสือขออนุญาตเบิกเงิน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย งบอุดหนุน
หนังสือขออนุญาตเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปราชการ

04 แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงาน
หนังสือขอลงเวลาปฏิบัติราชการ(เจ้าหน้าที่)
หนังสือขอลงเวลาปฏิบัติราชการ(อาจารย์)

05 แบบฟอร์มขอรถไปราชการ
หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ

06 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือขออนุญาตจัดซื้อ วัสดุ-ครุภัณฑ์
หนังสือขออนุญาตจ้าง
ใบเสนอซ่อมครุภัณฑ์

07 แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
ขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา

08 แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร(อาจารย์)
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร(เจ้าหน้าที่)
แบบใบลาพักผ่อนประจำปี

09 แบบฟอร์มการขอใช้ทรัพยากรร่วมกัน
แบบฟอร์มการขอใช้ทรัพยากรร่วมกัน

10 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

11 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
ใบมอบฉันทะ

12 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
สัญญาการยืมเงิน

13 แบบฟอร์มสัญญาเช่า
หนังสือสัญญาเช่า

14 แบบฟอร์มมอบหมายงาน
แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงาน

 

Copyright @ 2010,Rambhai Barni Rajabhat University. All rights reserved

หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1058 โทรสาร 0-3947
-1058
cnt.rbru@gmail.com