เรื่อง "การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้วย HTML5 และ ​CSS3"

ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง

เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานอินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ พื้นฐานการออกแบบและมัลติมีเดียสำหรับเว็บไซต์ พื้นฐานการพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล การตกแต่งเว็บเพจด้วยซีเอสเอส การจัดการข้อความ การจัดการรูปภาพและมัลติมีเดีย การตกแต่งอิลิเมนต์ด้วยซีเอสเอส การจัดการตาราง เนวิเกชันและการลิงค์เชื่อมโยง ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้ และศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นของตนเอง เช่น เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์หน่วยงานองค์กร เว็บไซต์ขายสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

(ราคา 190 บาท ติดต่อสำนักงานคณะ)