เรื่อง "การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic Framework"

ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง

ในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของไฮบริดจ์ ซึ่งเป็นการใช้พื้นฐานและต่อยอดองค์ความรู้ของนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ผลงานที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย พื้นฐาน Ionic Framework การเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน พื้นฐาน Angular, TypeScript และ Sass การติดตั้งและพื้นฐานการใช้งาน Ionic Framework การเรียกใช้งานส่วนประสานงานกับผู้ใช้ การสร้างเพจใหม่และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเพจ การจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงข้อมูล JSON จาก Web APIs การเปิด Web API โดยใช้ Slim Framework การจัดการข้อมูลภายในอุปกรณ์ด้วย Ionic Storage การจัดการฐานข้อมูล SQLite และพื้นฐานการส่งออกแอปพลิเคชันและการเตรียมไฟล์ก่อนการอัปโหลดขึ้นสโตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐาน ให้ผู้พัฒนาได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันในชั้นสูงต่อไป

(ราคา 290 บาท ติดต่อสำนักงานคณะ)