เรื่อง "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js และ Express Framework"

ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง

หนังสือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js และ Express Framework เล่มนี้จะเริ่มต้นการแนะนำ Node.js ความเข้าใจการทำงาน และการติดตั้ง การนำไปใช้งานในการพัฒนาในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ฝั่ง Frontend) การนำ Express Framework มาช่วยในการพัฒนา และการติดต่อกับฐานข้อมูลทั้งแบบ Schema ที่ใช้โครงสร้างภาษา SQL และแบบ Schemaless ที่เป็นฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL และอธิบายถึงจุดเด่นของ Node.js คือการทำงานแบบ Real time application ในบทท้าย ๆ ของหนังสือเล่มนี้จะยกตัวอย่างของโปรเจกที่นำไปประยุกต์ใช้งานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ MVC ด้วย Node.js และ Express และการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันขึ้น Cloud server เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้งานจริงผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ และนำไปใช้งานได้จริงต่อไป