Information Technology @ Computer Science and Information Technology

Information Technology

The Faculty of Computer Science and Information Technology plays a leading role on computer sciences and information technology in this region of Thailand. The faculty aims include introduction to the specifications, analysis, design and implementation of software systems.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

เป็นการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานได้ อย่างเหมาะสม

  1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)

  3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

  ไม่มี

  4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
  2.1 วิชาแกน 9 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 53 หน่วยกิต
  2.3 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  5. รูปแบบของหลักสูตร

  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  เป็นหลักสูตรเฉพาะ ของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2560
  วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอมหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2560
  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2562

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติในหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
  • นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
  • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เจ้าของสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เจ้าของกิจการธุรกิจจออนไลน์
Warning! Empty information.