เว็บไซต์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)    
เว็บไซต์มรภ.รำไพพรรณี